COVID-19

رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

در جهت پیشگیری از ورود افراد مشکوک به کرونا به هتل، در بدو ورود میهمانان و پرسنل، وضعیت سلامتی ایشان بررسی شده و مراحل ضدعفونی وسایل انجام میپذیرد. همچنین تمامی پرسنل و میهمانان باید از ماسک استفاده کنند. تمامی اماکن عمومی و اتاق های هتل به صورت روزانه و پس از چک اوت هر میهمان ضدعفونی میشوند.